Prova pilot AFG Les Arenes

PROVA PILOT AFG LES ARENES

Límit territorial: municipi de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)

Agents que participen a la prova: Associació de Propietaris de Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç Savall, propietat privada i propietat pública (Diputació de Barcelona), Ajuntament de Castellar del Vallès, empreses dinamitzadores de la gestió, com ara BOSCAT i AGRO’90, i empreses executores dels treballs forestals.

Altres entitats col·laboradores:

PROMACC

Superfície total: 46,27 ha

Principals formacions forestals: pinedes de pi blanc i alzinars, masses pures i mixtes.

Nombre de rodals seleccionats: 10,9 de propietat privada i 1 de propietat pública.

Principals serveis ecosistèmics forestals (SEF) identificats: la zona seleccionada forma part d’una Àrea de Foment de la Gestió per a la prevenció de grans incendis forestals. El principal SEF identificat és la reducció de les emissions de carboni.

Objectius preferents i gestió proposada: millora de la vulnerabilitat de les masses al foc de capçades i a l’estrès hídric amb diferents models de gestió segons l’objectiu de cada estrat. En l’estrat 1, es preveu mantenir la massa mixta de pi blanc i alzina; en l’estrat 2, potencial l’alzinar, i, en l’estrat 3, potenciar la pineda de pi blanc. Es faran tallades de regeneració i aclarides, la tallada final de les acàcies presents i una estassada selectiva. La integració de la biodiversitat en la gestió forestal s’efectuarà en tots els estrats.

Impacte de la gestió multifuncional en els SEF

Impacte en la fixació de carboni, la provisió d’aigua blava i la capacitat d’acollir biodiversitat (CAB) en els pròxims 15 anys:

Impacte de la gestió forestal en el carboni, aigua i biodiversitat en el PROMACC Les Arenes