Crèdit Climàtic

Què és el Crèdit Climàtic?

En tot projecte, el finançament és clau per poder-lo tirar endavant. Life Climark proposa que els projectes de gestió multifuncional es puguin finançar mitjançant el mercat de Crèdits Climàtics. Els Crèdits Climàtics són una nova unitat d’intercanvi pensada per facilitar inversions en solucions basades en la natura a Catalunya, en el marc d’iniciatives de  compensació voluntària o de responsabilitat social corporativa.

Bàsicament, el sistema consisteix en el fet que una empresa compra x crèdits climàtics amb els quals sufraga una part o la totalitat d’un projecte forestal. Per a les empreses, la marca Crèdit Climàtic representa una manera segura i rigorosa de vehicular les seves aportacions, que alhora els ofereix visibilitat i transparència. Per a qui gestiona el bosc, representa una opció de diversificació d’ingressos per a la gestió, derivats de posar en valor els beneficis que aquest bosc aporta a la societat.  Els crèdits climàtics ofereixen la possibilitat de compensar voluntàriament la petjada de carboni i la petjada hídrica de les empreses invertint en gestió forestal a Catalunya.

Els crèdits climàtics es basen en una concepció integradora de la gestió forestal. Això vol dir que, perquè una actuació forestal generi crèdits climàtics, ha d’impactar positivament  tant  en la mitigació del canvi climàtic  com en  l’adaptació a aquest canvi, i ho ha de fer de manera coherent  amb el context local on s’aplica.  Per això, cal una planificació prèvia a escala de paisatge, participada pels principals actors del territori. Els indicadors i les metodologies utilitzats en el càlcul dels crèdits climàtics tenen una base científica sòlida i han estat escollits d’acord amb els instruments i les eines a l’abast dels/de les gestors/es forestals, seguint criteris de cost-eficiència.

Què s’aconsegueix amb la gestió forestal multifuncional?

Lagestió forestal multifuncional aporta múltiples beneficis per a la societat, i permet treballar en pro de la lluita contra l’emergència climàtica que estem vivint. A les nostres latituds i en el context actual, una gestió forestal només orientada a la mitigació no té sentit: cal incloure-hi necessàriament criteris d’adaptació al nou context climàtic i de conservació de la biodiversitat, tot garantint-ne la viabilitat econòmica.  

Posar en pràctica una gestió veritablement multifuncional i “climàticament intel·ligent” vol dir, doncs: 

 • produir productes renovables i de proximitat allà on sigui possible,  
 • capitalitzar sinergies de mitigació-adaptació, 
 • integrar criteris de conservació i millora de la biodiversitat, 
 • tenir en compte les característiques locals del territori, en sentit ampli, per identificar les opcions de gestió més coherents en cada cas.   

Els crèdits climàtics es calculen a partir de l’avaluació de l’impacte que determinades pràctiques forestals tenen sobre 3 factors clau en la mitigació i adaptació al canvi climàtic a la mediterrània: eclima, l’aigua, la biodiversitat, tenint en compte, en tots els casos, l’aportació d’aquesta gestió a la prevenció dincendis. Així, les mesures forestals generadores de Crèdits Climàtics han de complir prioritàriament un dels objectius següents i, sempre que sigui possible, integrar-hi la resta: 

CARBONI

Fixació de carboni a les masses forestals, al sòl i als productes

Un dels objectius que ens hem marcat és revertir l’estancament que estan començant a presentar els boscos europeus en la seva capacitat de fixar carboni. La via és aplicar una gestió forestal intel·ligent i personalitzada per a cada massa forestal. Les actuacions que financem van encaminades promoure la gestió de boscos existents i, on sigui viable, la plantació de nou arbrat. Ben planificada, la gestió forestal pot contribuir a: 

 1. conservar els estocs de carboni actuals, per exemple amb actuacions de prevenció dincendis, afavorint la producció de productes fusters de llarga vida o tenint cura de no malmetre els sòls forestals  
 2. mantenir la capacitat de segrest de carboni dels boscos, augmentant la seva vitalitat en regular la competència pels recursos, i, localment, amb plantacions allà on tinguin sentit des del punt de vista ecològic, tècnic i econòmic. 

Més enllà del bosc, la producció de matèries primeres renovables i de proximitat com la fusta o el suro facilita la substitució de materials i energies fòssils contribueix així als objectius de descarbonització de l’economia previstos a les polítiques de canvi climàtic i de promoció de la bioeconomia, arreu.

AIGUA

Optimització del consum d’aigua del bosc

Una de les principals conseqüències del canvi global a Catalunya és la disminució dels recursos hídrics. És per aquest motiu que comptar amb boscos que siguin capaços de consumir menys aigua serà clau per mostrar una major adaptabilitat a noves situacions de sequera i disminució de precipitacions. 

Es promouen actuacions enfocades a regular el nombre d’arbres en boscos situats en conques on s’aprofita l’aigua superficial o ubicats sobre aqüífers, considerats estratègics per a l’abastiment estable d’aigua al territori. Disminuint el nombre d’arbres, es redueix la intercepció i el consum d’aigua de manera que augmenta l’aigua alliberada a la conca. Es prioritzen les coníferes, on l’efecte de la reducció de l’arbrat sobre l’aigua consumida és major que en les fulloses, i les zones amb pluviometria superior als 500 mm/any, atès que, per sota d’aquesta quantitat, l’arbrat restant continua consumint tota l’aigua disponible. 

Cal buscar l’equilibri que permeti, alhora: 

 • allà on sigui possible, augmentar l’aigua infiltrada, que recarrega aqüífers i rius  
 • assegurar un consum d’aigua més eficient per part dels boscos 
 • mantenir una coberta arbrada sanaque garanteixi el control de riuades i la qualitat de l’aigua. 

BIODIVERSITAT

Conservació i millora de la biodiversitat

Life Climark no només apostem per la conservació de la biodiversitat, sinó que volem ser decisius a l’hora d’aportar un enriquiment en la diversitat de les masses forestals gestionades. 

Volem fomentar una gestió que conservi i millori la biodiversitat forestal a través, per exemple, del manteniment d’arbres de gran diàmetre en les tallades la generació de fusta morta, elements que presenten alta capacitat d’acollir biodiversitat. També a través de la plantació de noves espècies adaptades als contextos locals es contribueix a enriquir la biodiversitat del bosc. 

Segons l’estat de desenvolupament de cada bosc i una diagnosi prèvia mitjançant l’Índex de Biodiversitat Potencial, es poden definir les actuacions més efectives a dur a terme a cada rodal. 

INCENDIS

Reducció del risc d’incendis

Els grans incendis forestals generen greus afectacions al paisatge i la biodiversitat (i als serveis socials i culturals que hi són relacionats) i posen en perill vides humanes. A més, un bosc més vulnerable davant d’un incendi és un bosc que posa en risc tota la feina d’emmagatzematge de carboni que ha fet aquest bosc al llarg de dècades 

Les actuacions que fomentem amb els crèdits climàtics inclouen l’objectiu d’enfortir els boscos davant d’incendis forestals, els quals seran cada cop més freqüents i intensos a causa del canvi climàtic. Promovem ladequació de l’estructura dels boscos més vulnerables per augmentar-ne la resistència davant d’un incendi, evitar la generació de grans incendis forestals (GIF) i millorar les possibilitats de restauració de la coberta arbrada un cop passat el foc 

En zones d’alt risc d’incendi, les actuacions forestals poden tenir en compte criteris de reducció de la biomassa i trencament de la continuïtat vertical del combustible a fi d’evitar la generació de focs de capçada i disminuir la intensitat de l’incendiSi aquestes actuacions es duen a terme en Punts Estratègics de Gestió definits pels bombers, contribueixen, a més, a reduir el risc de generar un gran incendi forestal que superi la capacitat d’extinció.

Entitat compradora de crèdits climàtics

Què hi guanyen les empreses?

El mercat de crèdits climàtics vol facilitar iniciatives de RSC i de compensació, relacionades amb l’emergència climàtica, d’impacte sobre els boscos catalans. 

En comprar crèdits climàtics, aporteu un finançament extra que és clau perquè es puguin dur a terme actuacions en la línia d’una gestió forestal climàticament intel·ligent. Al seu torn, els crèdits climàtics us ofereixen: 

 • gestionar els impactes que genera la vostra activitat de manera integrada, tenint en compte no només les emissions de CO2, sinó també el consum d’aigua i/o l’impacte sobre la biodiversitat; 
 • vehicular la vostra corresponsabilitat vers el desenvolupament sostenible i l’entorn natural, en el mateix territori on desenvolupeu la vostra activitatgenerar llocs de feina de qualitat; 
 • imatge d’empresa: atorgar a la vostra marca valors relacionats amb la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, incloent la prevenció d’incendis forestals i la conservació dels boscos i la seva biodiversitat, i, en definitiva, amb el manteniment d’un paisatge i un territori vius, i 
 • una opció d’inversió en RSC de confiança, que ofereix transparència i visibilitat, a través de la marca Crèdit Climàtic.  

RSC

Responsabilitat Social Corporativa

L’empresa no està aïllada del món, sinó que forma part de la societat. Com a tal, ha de contribuir a fer que la societat sigui més rica i sostenible i que el món sigui un lloc millor on viure. 

Apostant per Life Climark i els seus crèdits climàtics, l’empresa millorarà la seva imatge, ja que els seus clients i la societat percebran que està actuant positivament i decididament per millorar al medi ambient i afavorir el desenvolupament rural i generant llocs de feina dignes. 

IMATGE D’EMPRESA

Reputació i reconeixement

La imatge d’empresa va molt més enllà del logotip. La marca es construeix mitjançant totes les accions que emprèn una empresa. Accions com el patrocini d’una iniciativa en pro de la sostenibilitat com ara Life Climark atorgaran a la marca valors altament positius, ja que el públic percebrà que l’empresa aposta per valors com ara la lluita contra el canvi climàtic, el medi ambient, l’ecologia o la cura del territori i del paisatge. 

MILLORA DE L’ENTORN

Contribució econòmica a la millora de l’entorn local

Inevitablement, una empresa genera un impacte sobre el territori en el qual s’implanta. Comprant crèdits climàtics de Life Climark estarà participant amb un projecte que té com a objectiu millorar i mimar el territori i l’entorn. 

Entitat que ofereix el seu terreny / entitats venedores

Quins beneficis obté la Propietat Forestal?

Life Climark no té sentit sense un bosc o un terreny on actuar. Al nostre país, la majoria de boscos són de propietat privada, així que ens cal la col·laboració dels propietaris i les propietàries forestals.

El consorci Life Climark treballa per contribuir a l’eficiència i la viabilitat d’una gestió forestal multifuncional i climàticament intel·ligent:

 1. Ofereix una via d’entrada als circuits del finançament ambiental mitjançant la creació d’un mercat voluntari de crèdits que vagin més enllà dels crèdits de carboni: els crèdits climàtics.
 2. Posa a l’abast dels/de les silvicultors/es i les seves associacions les eines necessàries per:
  • identificar les actuacions forestals (i les ubicacions) de major impacte  sobre els objectius de mitigació/adaptació al canvi climàtic
  • calcular l’impacte de la seva gestió  sobre el balanç de carboni, el proveïment d’aigua i la biodiversitat, i els crèdits climàtics generats per la gestió aplicada.

MIMEM LA TEVA TERRA

Gestió forestal multifuncional aplicada a la teva propietat

Mantenir un bosc sa no és fàcil ni econòmic, i els motius pels quals decidir gestionar-lo poden ser múltiples: des de la seguretat mateixa davant de possibles incendis o sequeres i la producció de béns fins a la millora del paisatge o de la biodiversitat que acull. 

Un propietari o una propietària forestal no pot fer front sol al manteniment dels serveis ecosistèmics que es demanen avui als boscosPosar a disposició del mercat els crèdits climàtics que genereu amb la vostra gestió permet vehicular la corresponsabilitat de la societat vers el manteniment d’aquests serveis i pot ser la diferència entre poder aplicar una gestió sostenible o no aplicar-la. 

Els crèdits climàtics us poden ajudar a tenir cura dels vostres boscos alhora que contribuïu a millorar-ne la capacitat d’absorbir carboni, de generar aigua o d’acollir biodiversitat; contribuir  en definitiva, a fer front a l’emergència climàtica actual. 

ELS PROMACC

Gestió del territori basada en la participació local i en la cogovernança 

Life Climark reivindica el paper cabdal de la gestió forestal en l’assoliment de paisatges més resilients davant del canvi climàtic. Igualment, creiem en la necessitat de planificar aquesta gestió d’acord amb les demandes globals del territori on s’ha d’executar.  

Per això, lplanificació a escala de paisatge serà la base a partir de la qual es redactaran els Projectes forestals de mitigació/adaptació al canvi climàtic (PROMACC), que serviran de vehicle per a la transacció de crèdits climàtics en el nou mercat voluntari.  

Aquests projectes podran ser presentats per les associacions de propietaris/àries forestals, o altres agents que puguin agrupar i dinamitzar la gestió d’un territori determinat. Els PROMACC inclouran la programació de totes les actuacions forestals a executar en aquell territori per a un període màxim de 3 anysi també el càlcul de crèdits climàtics que aquestes actuacions generen, i que es posaran a disposició de les empreses/entitats compradores en el nou mercat. 

A Life Climark, entenem els PROMACC com a: 

 • un projecte operatiu d’adhesió voluntària que contribueix a posar en valor elserveis ecosistèmics forestals que ofereix un determinat territori 
 • un projecte construït sobre una planificació participada a escala de paisatge, que fixa prioritats d’actuació sota criteris de mitigació/adaptació d’acord amb els objectius de desenvolupamend’aquell territori en concret. 

Els PROMACC es basen en una gestió forestal agrupada i apel·len a la cooperació, l’equitat i la solidaritat. 

LIFE CLIMARK (LIFE16 CCM/ES/000065) és un projecte LIFE de Mitigació del Canvi Climàtic, cofinançat pel Programa LIFE de la Unió Europea.

Aquest lloc web únicament reflexa l’opinió de l’autor i la Comissió Europea no se’n fa responsable de l’ús que se’n pugui fer de la informació que conté.

Segueix-nos a Twitter

Today after a (long) while, a research meeting IN PRESENCE! (5, plus 2 on line). Topic: tree response to different management for climate within the @lifeclimark project. Great to welcome @negar_rezaie @Ettore1604 together with colleagues of @CalfapietraLab and #CNR_IBE @cinea_eu https://twitter.com/negar_rezaie/status/1389955142951346179

Negar Rezaie@negar_rezaie

Today, I visited the xylotheque of @CNR - Area Di Ricerca Di Firenze, where was born the famous book of "the anatomical structure of wood" Prof. Raffaello Nardi Berti. One of my references and memories when I was student. Emozionante!
Grazie @GioMatLTER 4

Hemos asistido el Webinar organizado por LIFE @ecotimbercell: La madera en Galicia: El sector forestal de Galicia.

Magníficos ponentes, con numerosas ideas para contribuir a la mitigación @LIFE_FORESTCO2 o la adaptación @lifeclimark

#EUGreenWeek2021 #Air #Water #Soil

Via @CREAF_ecologia Un equip del @ctforestal i @CIBIO_InBIO adverteix que cal planificar la reforestació massiva que proposa la Unió Europea. Plantar 3.000 milions d'arbres a Europa pot fer augmentar el risc d'incendi forestal.https://bit.ly/3h70yn1

Thanks #LIFE Soria #ForestAdapt for wellcoming us at your first expert commitee. A very promising project on forest adaptation to #climatechange and a very inspiring network of projects&experts to collaborate with. Congratulations !

👉Número especial dedicat als 25 anys de la Xarxa de Parcel·les Demostratives #XPD de @cpforestal a la nostra revista #silvicultura 🌿🌱, ja disponible en format digital https://bit.ly/3efNEkS.
✍Subscriu-te i la rebràs de forma gratuïta a casa teva: https://bit.ly/2QThimO

👉 Webinars organitzats per @ecotimbercell sobre el sector #forestal a Galícia. @tcerver, de @lifeclimark parlarà sobre el Foment de la Gestió Forestal multifuncional amb la creació d'un mercat local de crèdits #climàtics.
📅 5 i 12/05 2021
Més informació: https://bit.ly/3aXZe1Q

➡ Acord del Consell Rector del @cpforestal
de convocatòria d'#Ajuts a la recuperació del potencial #forestal en finques de titularitat privada 2021 @DOGCdeldia

📆Presentació de sol·licituds: fins al 21 de maig de 2021
Més informació: https://bit.ly/3dFmxiP

Load More...

Segueix-nos a Facebook

7 months ago
Fotos de la cronologia

En matèria de Gestió Forestal Intel·ligent, a @lifeclimark també responem a 3 punts dels Objectius de Desenvolupament Sostenible @UNFCCC :

☀Energia assequible i no contaminant
🖋Treball ... See more

7 months ago
Fotos de la cronologia

Els objectius que marca la @UN en la Conferència de Rio +20 amb l'horitzó al 2030, coincideixen amb el nostre projecte a @lifeclimark per avançar en:

🌎 Acció pel Clima
🌄Ecosistemes ... See more

7 months ago
Fotos de la cronologia

Un dels territoris més castigats d’Europa torna a estar en flames. L’incendi d’ #Orense d’aquesta última setmana ha cremat 10.000 hectàreas de bosc i s’ha emportat dos meravelles ... See more

7 months ago
Fotos de la cronologia

Els nivells d’emissions de gasos d'efecte hivernacle ens allunyen i molt de la trajectòria que cal seguir per arribar als objectius de l’Acord de París. Les iniciatives que van en la línia de ... See more

7 months ago
La pandèmia no frena la crisi climàtica

La pandèmia només ha estat una treva. Segons un nou informe presentat aquesta setmana per l'Organització Meteorològica Mundial i l'ONU, les emissions de gasos d'efecte hivernacle no paren ... See more

Un nou informe de l’ONU i l’OMM assenyala que les emissions de CO2 no paren d’augmentar

7 months ago
Perdone, ¿este libro es ecológico?

El sector editorial, tot i que de forma tímida, va posant en pràctica mesures per tal de minimitzar el seu impacte en el #mediAmbient

'Nunca, hasta el momento, me he encontrado con un cliente que mire la etiqueta ecológica de los libros antes de comprarlos', dice Luigi Fugaroli, librero de La Calders. Muy cerca, un supermercado...

7 months ago
Fotos de la cronologia

Una explotació forestal #sostenible és totalment compatible amb la conservació dels #boscos 🌳. Aquest equilibiri no només és possible, sinó que és ... See more

8 months ago
Anna Pérez, ambientòloga: "D'aquí poc veurem conseqüències molt dràstiques del canvi climàtic"

Anna Pérez, ambientòloga: "D'aquí poc veurem conseqüències molt dràstiques del canvi climàtic"

@EstatdeGracia

Fa uns mesos, quan estàvem confinats, vam sentir molt sovint i per tot arreu que estàvem "donant un respir al planeta" gràcies a la reducció de la contaminació per l'aturada global que va causar ... See more

8 months ago
OMS: Breathe life – El camino a casa

Avui és el Dia Internacional de l'Aire Net, un bon moment per recordar que, segons l'OMS, 1 de cada 9 morts està causada per la contaminació atmosfèrica. A @lifeclimark aportem el nostre gra de ... See more

Nueve de cada diez personas respiran un aire insalubre. La contaminación del aire es un asesino invisible que puede estar acechando, por ejemplo, en el camin...

8 months ago
MeteoAmbient + MeteoTerra 277 – L'equilibri dels boscos del Montseny amb l'associació de propietaris

Els propietaris dels boscos del Montseny s'enfronten a diversos reptes:
🌳 la preservació de l'entorn
🌳 l'explotació forestal
🌳 l'impacte generat per la gran afluència de turistes

Els propietaris dels boscos del Montseny es mouen entre la preservació de l'entorn, l'explotació i l'impacte generat per la gran afluència de turistes. Units en l'Associació de Propietaris del ... See more

« 3 of 7 »

Centre de la Propietat Forestal

Finca Torreferrussa
Ctra. B-140, Sabadell a Santa Perpétua de Mogoda, km 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telèfon: 935 747 039 – Fax: 935 743 853

Correu electrònic: info@lifeclimark.eu